വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, എലത്തൂർ. ഹിന്ദു, ധീവര

Kozhikode elathur hindu dheevara groom,

 

 

web id: mtmkoz161

കോഴികോട് എലത്തൂർ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ധീവര യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 11-03-1983

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ധീവര

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ഉയരം: 170 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: അത്തം  

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്, എലത്തൂർ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ബിസിനസ്സ്, കോഴിക്കോട്

വാർഷിക വരുമാനം: 3.5 ലക്ഷം

 

അച്ചനും അമ്മയും ഇല്ല. 3 സഹോദരിമാർ വിവാഹിതരാണ്

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9188311801

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9539560030

 

Keywords: Kozhikode elathur hindu dheevara groom, Kozhikode  hindu dheevara groom

 

Marry Time Matrimony

Categories