വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടുപാടം സ്വദേശി. ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക്. മറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളേയും പരിഗണിക്കും

malappuram pookkottupadam christian roman catholic groom,


web id: mtmmlp175

മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടുപാടം ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 07-11-1994

മതം, ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 171 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

മറ്റ് കൃസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളേയും പരിഗണിക്കും.

 

സ്ഥലം: മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടുപാടം

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ബിസിനസ്സ്, പൂക്കോട്ടുപാടം

 

വാർഷിക വരുമാനം:  

 

അച്ചൻ ബിസിനസ്സ്, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സഹോദരി വിവാഹിതരാണ്

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9496742659

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9496842659

 

Keywords: malappuram pookkottupadam christian roman catholic groom, malappuram christian roman catholic groom

Marry Time Matrimony

Categories