വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് കാട്ടുകുളം സ്വദേശി. ഹിന്ദു തണ്ടാൻ

Palakkad kattukulam hindu thandan groom,web id: mtmpkd1195

പാലക്കാട് കാട്ടുകുളം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു തണ്ടാൻ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 08-12-1994

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, തണ്ടാൻ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ

ഉയരം: 176 സെമി

ജന്മനക്ഷത്രം: അവിട്ടം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കട് കാട്ടുകുളം

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ADNOC, UAE

 

വാർഷിക വരുമാനം: 8 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ ബിൽഡിങ് കോൺ‌ട്രാക്ടർ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ വിവാഹിതൻ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9847413442

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9847413442

 

Keywords: Palakkad kattukulam hindu thandan groom, Palakkad  hindu thandan groom

Marry Time Matrimony

Categories