വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് വിത്തനശ്ശേരി സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

 

Palakkad nemmara hindu nair groom, Palakkad vithanassery hindu nair groom, Palakkad hindu nair groom

    

web id: mtmpkd1175

പാലക്കാട് വിത്തനശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 07-08-1991

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 5 അടി 11 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: കാർത്തിക

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട് വിത്തനശ്ശേരി

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, പാലക്കാട്

 

വാർഷിക വരുമാനം: 2.5 - 3 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ എക്സ് ബിസിനസ്സ്, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. സഹോദരങ്ങളില്ല.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9947006361

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9744288720

 

Keywords: Palakkad nemmara hindu nair groom, Palakkad vithanassery hindu nair groom, Palakkad hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories