വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട്, പുത്തൂർ സ്വദേശി. ഹിന്ദു, ഈഴവ

Palakkad puthur hindu ezhava groom

 


web id: mtmpkd1223

 

പാലക്കാട്, പുത്തൂർ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, ഈഴവ യുവാവിന്

വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 13-11-1993

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പി.ജി

ഉയരം: 155 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: വിശാഖം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, പുത്തൂർ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: അക്കൌണ്ടന്റ്, എറണാകുളം

 

വാർഷിക വരുമാനം:

 

പിതാവ് ബിസിനസ്സ്, മാതാവ് ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 7907156889

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9995655409

 

Keywords: Palakkad puthur hindu ezhava groom, Palakkad hindu ezhava groom

Marry Time Matrimony

Categories