വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട്, തിരുവാഴിയോട് സ്വദേശി. ഹിന്ദു, തണ്ടാൻ

 

palakkad thiruvazhiyod hindu thandan groom


web id: mtmpkd1286

 

പാലക്കാട്, തിരുവാഴിയോട് സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, തണ്ടാൻ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനനതീയതി: 10-11-1989

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, തണ്ടാൻ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:  പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 5 അടി 8 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: മകയിരം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തികനില: ഇടത്തരം

കൂട്ടുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, തിരുവാഴിയോട്

 

ജോലി, ജോലിസ്ഥലം: ബേക്കറി, പാലക്കാട്

വാർഷിക വരുമാനം: 5 ലക്ഷം  

 

അച്ചൻ മരണപ്പെട്ടു, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9946334007

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺനമ്പർ: 7902835857

 

മുൻ‌ഗണന: ഹിന്ദു, പാലക്കാട്

 

Keywords: palakkad thiruvazhiyod hindu thandan groom, palakkad hindu thandan groom

Marry Time Matrimony

Categories