വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൊല്ലം ഡീസന്റ് മുക്ക് സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

kollam decent mukk hindu nair groom,


web id: mtmklm168

കൊല്ലം ഡീസന്റ് മുക്ക് സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 11-07-1994

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 172 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: ആയില്യം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കൊല്ലം ഡീസന്റ് മുക്ക്

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ടെക്സ്റ്റയിൽ‌സ് സെയിൽ‌സ്മാൻ, കൊല്ലം  

വാർഷിക വരുമാനം:  1 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ ഫാക്ടറി വർക്ക്.  അമ്മ ഗൃഹഭരണം. സഹോദരൻ പ്രൈവറ്റ് ജോലി  

 

ഫോൺ നമ്പർ: 7034581330

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 8848995643

 

Keywords: kollam decent mukk hindu nair groom, kollam hindu nair groom

 

Marry Time Matrimony

Categories