വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കണ്ണൂർ ഒളവിലം സ്വദേശി സ്വദേശി, ഹിന്ദു , തീയ.

 

Kannur Hindu thiyya groom, Kannur olavilam Hindu thiyya groom, Kannur Olavilam hindu thiyya groom


 

web id: mtmknr123

കണ്ണൂർ ഒളവിലം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു തീയ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 22-10-1984

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, തീയർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ഉയരം: 170 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: ഉത്രം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കണ്ണൂർ, ഒളവിലം

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ബിൽഡിംഗ് കൺസ്‌ട്രക്ഷൻ കോൺ‌ട്രാക്ടർ. മാഹി തലശ്ശേരി

വാർഷിക വരുമാനം:

 

മാതാവ് ഗൃഹഭരണം, ഒരു സഹോദരി

 

ഫോൺ നമ്പർ:8129751511

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പർ: 6282092544

 

Keywords: Kannur Hindu thiyya groom, Kannur olavilam Hindu thiyya groom, Kannur Olavilam hindu thiyya groom

Marry Time Matrimony

Categories