വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കണ്ണൂർ അഴീക്കോട് സ്വദേശി. ഹിന്ദു തീയ്യ

 

Kannur azhikode hindu thiyya groom

 

web id: mtmknr147

കണ്ണൂർ അഴീക്കോട് സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു തീയ്യ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 22-02-1985

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, തീയ്യ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പി.ജി

ഉയരം: 7 അടി

ജന്മനക്ഷത്രം: ഉതൃട്ടാതി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

കൂട്ടുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കണ്ണൂർ, അഴീക്കോട്

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: റീജണൽ മാനേജർ, കണ്ണൂർ

വാർഷിക വരുമാനം: 3 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ റിട്ടേയേഡ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ വിവാഹിതൻ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 7012324857

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9846930363

 

Keywords: Kannur azhikode hindu thiyya groom, Kannur hindu thiyya groom

Marry Time Matrimony

Categories