വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, മായനാട് സ്വദേശി. ഹിന്ദു നായർ

kozhikkode mayanad hindu nair groom


 

web id: mtmkoz146

കോഴിക്കോട് മായനാട് സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 25-04-1991

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 172 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഉയർന്നത്

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്, മായനാട്

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഓട്ടോ മൊബൈൽ സൂപ്പർവൈസർ, കോഴിക്കോട്

വാർഷിക വരുമാനം: 3 – 4 ലക്ഷം

 

അമ്മ ഗൃഹഭരണം

 

ഫോൺ നമ്പർ: 8547698331

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 7012741476

 

Keywords: kozhikkode mayanad hindu nair groom, kozhikkode hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories