വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കണ്ണൂർ, ചെറുതാഴം സ്വദേശി. ഹിന്ദു വിശ്വകർമ്മ. രണ്ടാം വിവാഹം

Kannur cheruthazham hindu viswakarma groom


 

web id: mtmknr166

കണ്ണൂർ ചെറുതാഴം സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു വിശ്വകർമ്മ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 15-04-1985

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, വിശ്വകർമ്മ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എഞ്ചിനീയറിംഗ്

ഉയരം: 180 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: അവിട്ടം

 

രണ്ടാം വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഉയർന്നത്   

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കണ്ണൂർ, ചെറുതാഴം

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: എച്ക്. എസ്. ഇ. എഞ്ചിനീയർ. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ

വാർഷിക വരുമാനം:

 

അച്ചൻ റിട്ടയേഡ് No more.  അമ്മ ഗൃഹഭരണം.  ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9747354858

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ:

 

Keywords: Kannur cheruthazham hindu viswakarma groom, Kannur hindu viswakarma groom

Marry Time Matrimony

Categories