വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോഴിക്കോട് മാവൂർ സ്വദേശി. ഹിന്ദു, തീയ്യ.

 

Kozhikode mavoor hindu ezhava groom


 

web id: mtmkoz143

കോഴിക്കോട്, മാവൂർ ഹിന്ദു തീയ്യ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 12-08-1990

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, തീയ്യ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 5 അടി 2 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: അശ്വതി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: കോഴിക്കോട് മാവൂർ

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: മാനേജർ, ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ്

വാർഷിക വരുമാനം: 2.5 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9562876426

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9207823065

 

Keywords: Kozhikode mavoor hindu ezhava groom, Kozhikode hindu ezhava groom

 

Marry Time Matrimony

Categories