വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് മണ്ണൂർ സ്വദേശി. ഹിന്ദു ഈഴവ

Palakkad mannur hindu ezhava groom,

 

web id: mtmpkd171

പാലക്കാട് മണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 25-05-1987

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി

ഉയരം: 5.7 അടി

ജന്മനക്ഷത്രം: അവിട്ടം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: കുറഞ്ഞത്

കൂട്ടുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, മണ്ണൂർ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്, All Kerala

വാർഷിക വരുമാനം:  2 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ . ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9567798219

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9746188189

 

Keywords: Palakkad mannur hindu ezhava groom, Palakkad hindu ezhava groom

Marry Time Matrimony

Categories