വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട്, കയറാടി സ്വദേശി. ഹിന്ദു ഈഴവ

Palakkad kairady hindu ezhava groom,


 

web id: mtmpkd174

പാലക്കാട് കയറാടി സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 19-03-1992

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 164 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: ഉത്രം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, കയറാടി

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, എറണാകുളം  

വാർഷിക വരുമാനം:  5 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ കാർപ്പെന്റർ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ ബിസിനസ്. ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9746478177

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ:

 

Keywords: Palakkad kairady hindu ezhava groom, Palakkad hindu ezhava groom

Marry Time Matrimony

Categories