വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ചിറയിൽ സ്വദേശി. ഹിന്ദു പുലയ

Alappuzha hindu pulaya groom,


 

web id: mtmalp192

ആലപ്പുഴ ചിറയിൽ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു പുലയ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 06-07-1980

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, പുലയ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി

ഉയരം: 5 അടി

ജന്മനക്ഷത്രം: രേവതി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: ആലപ്പുഴ, ചിറയിൽ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: സ്പ്രേ പെയിന്റർ, എടത്വ

വാർഷിക വരുമാനം:  

 

അച്ചൻ ഡെയിലി വേജ് വർക്കർ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം.

ഒരു സഹോദരൻ ഡെയിൽ വേജ് വർക്കർ, ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9539551823

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 7907873256

 

Keywords: Alappuzha hindu pulaya groom, Alappuzha chirayil hindu pulaya groom

Marry Time Matrimony

Categories