വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പാലക്കാട് കയറാടി സ്വദേശി. ഹിന്ദു ഈഴവ

Palakkad kairady hindu ezhava groom, 

web id: mtmpkd1127

പാലക്കാട് കയറാടി സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു ഈഴവ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 02-04-1991

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, ഈഴവ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു

ഉയരം: 170 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം:  രേവതി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: പാലക്കാട്, കയറാടി

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ഷെഫ്, കോട്ടയം   

 

വാർഷിക വരുമാനം: 3 ലക്ഷം  

 

അച്ചൻ ഡെയിലി വേജ് വർക്കർ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. രണ്ട് സഹോദരിമാർ വിവാഹിതർ.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 6282113507

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9037660850, 9061957805

 

Keywords: Palakkad kairady hindu ezhava groom, Palakkad hindu ezhava groom

Marry Time Matrimony

Categories