വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കണ്ണൂർ ചൊവ്വ സ്വദേശി. ഹിന്ദു, നായർ

Kannur chovva hindu nair groom,web id: mtmknr1197

കണ്ണൂർ ചൊവ്വ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ  ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 30-12-1978

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 180 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: പൂരാടം

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

കൂട്ടുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: കണ്ണൂർ, ചൊവ്വ

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: ബുക് സ്റ്റാൾ, കണ്ണൂർ

 

വാർഷിക വരുമാനം: 3 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ ഇല്ല, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരൻ വിവാഹിതൻ, ഒരു സഹോദരിയുമുണ്ട്.

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9746631915

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 9446426088

 

Keywords: Kannur chovva hindu nair groom, Kannur hindu nair groom

 

Marry Time Matrimony

Categories