വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോട്ടയം അയംകുടി സ്വദേശി. ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക്

kottayam ayamkudi Christian roman catholic groom, kottayam Christian roman catholic groom, kottayam ayamkudi Christian rc groom,


web id: mtmktm1209

കോട്ടയം അയംകുടി സ്വദേശിയായ ക്രിസ്ത്യൻ റോമൻ കാത്തലിക് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനന തീയതി: 09-09-1993

മതം, ജാതി: ക്രിസ്ത്യൻ, റോമൻ കാത്തലിക്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 5 അടി 4 ഇഞ്ച്

ജന്മനക്ഷത്രം: തൃക്കേട്ട

 

ആദ്യ വിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തിക നില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: കോട്ടയം, അയം‌കുടി

 

ജോലി, ജോലി സ്ഥലം: മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ, എറണാകുളം

 

വാർഷിക വരുമാനം: 2 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ കൃഷി, അമ്മ ഗൃഹഭരണം, രണ്ട് സഹോദരിമാർ

 

ഫോൺ നമ്പർ: 8089169668

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 8138059668  

 

Keywords: kottayam ayamkudi Christian roman catholic groom, kottayam Christian roman catholic groom, kottayam ayamkudi Christian rc groom, kottayam Christian rc groom

Marry Time Matrimony

Categories