വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാസർകോട്, പെരിയ സ്വദേശി. ഹിന്ദു, നായർ

kasargod periya hindu nair groom

 


web id: mtmksgd1246

 

കാസർകോട്, പെരിയ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

 

ജനനതീയതി: 03-02-1993

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത: ഡിഗ്രി

ഉയരം: 160 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: രോഹിണി

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബസാമ്പത്തികനില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

 

സ്ഥലം: കാസർകോട്, പെരിയ

 

ജോലി, ജോലിസ്ഥലം: ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ഗൾഫ്

 

വാർഷികവരുമാനം:

 

അച്ചൻ, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ

 

 

ഫോൺ നമ്പർ: 8075613083

രക്ഷിതാവിന്റെഫോൺനമ്പർ: 9188561329

 

Keywords: kasargod periya hindu nair groom, kasargod hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories