വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. പത്തനം‌തിട്ട, ആറന്മുള സ്വദേശി. ഹിന്ദു, നായർ

pathanamthitta aranmula hindu nair groom

 


  

web id: mtmptm1321

 

പത്തനം‌തിട്ട, ആറന്മുള സ്വദേശിയായ ഹിന്ദു, നായർ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

 

ജനനതീയതി: 25-05-1987

മതം, ജാതി: ഹിന്ദു, നായർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഐ.ടി.ഐ / ഐ.ടി.സി

ഉയരം: 176 സെ.മീ

ജന്മനക്ഷത്രം: മകയിരം

 

ആദ്യവിവാഹം

കുടുംബ സാമ്പത്തികനില: ഇടത്തരം

അണുകുടുംബം

 

സ്ഥലം: പത്തനം‌തിട്ട, ആറന്മുള

 

ജോലി, ജോലിസ്ഥലം: ഡ്രൈവർ, ആറന്മുള

 

വാർഷിക വരുമാനം: 4 ലക്ഷം

 

അച്ചൻ ബിസിനസ്സ്, അമ്മ ഗൃഹഭരണം. ഒരു സഹോദരി വിവാഹിത

 

ഫോൺ നമ്പർ: 9544161536

രക്ഷിതാവിന്റെ ഫോൺനമ്പർ: 9544161536

 

 

മുൻ‌ഗണന: ഹിന്ദു, നായർ   

 

Keywords: pathanamthitta aranmula hindu nair groom, pathanamthitta hindu nair groom

Marry Time Matrimony

Categories